Ogłoszenie dotyczące działalności Przedszkola Nr 22 w okresie od 29.03-09.04.2021

utworzone przez | mar 26, 2021

Szanowni Rodzice.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. informujemy,
że w dniach 29.03-09.04.2021 r. Przedszkole Nr 22 będzie organizować zajęcia dla dzieci:

–  
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

oraz dla dzieci rodziców, którzy:

a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

 b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

 c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

 e) wykonują działania ratownicze,

 f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

 h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

 i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

 k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek


Dzieci zostaną przyjęte do przedszkola na wniosek, który będzie dostępny w placówce lub do pobrania.

Rodzicom nie uprawnionym do przyprowadzenia dziecka do przedszkola przysługuje prawo do zasiłku opiekuńczego.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

1)dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku:

a) nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, a także w przypadku choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą, o której mowa w art. 50 pojęcie niani i umowa uaktywniająca ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326 i 568), lub dziennego opiekuna sprawujących opiekę nad dzieckiem.

W związku z organizacją pracy przedszkola informujemy, że będzie prowadzona nauka zdalna, o jej organizacji poinformujemy w poniedziałek 29.03.2021r. 

Skip to content